BSU-nun nəşrləri

«AZƏRBAYCANDA RUS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI» JURNALI

"TAĞIYEV OXULARI"

"Tələbə dünyası" qəzeti

"Tələbə dünyası - plyus" qəzeti

ELMİ ƏSƏRLƏR

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri

“TÜRK DÜNYASI: GEOSİYASƏT VƏ MƏDƏNİ REALLIQLAR” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans

"AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ" XIII Beynəlxalq elmi-praktik konfransın MATERİALLARI (4-5 may 2022-ci il)

"QARABAĞ: MİF VƏ HƏQİQƏT" Dərs vəsaiti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ “İNKLÜZİV TƏHSİLDƏN İNKLÜZİV CƏMİYYƏTƏ” respublika elmi-praktik konfransın MATERİALLARI (15 aprel 2022-ci il)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ “FİLOLOJİ ELMLƏR İNNOVATİV TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ” adlı Beynəlxalq elmi-praktik onlayn konfransın MATERİALLARI

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ (tədqiqat, elmi diskurs, beynəlmiləlləşmə). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş XIV Beynəlxalq elmi konfransın materiaları (2 cilddə), I cild (I-VII bölmələr)

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ (tədqiqat, elmi diskurs, beynəlmiləlləşmə). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş XIV Beynəlxalq elmi konfransın materiaları (2 cilddə), II cild ( VIII- XIV bölmələr)

«Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatı» jurnalı

“İnklüziv təhsildən inklüziv cəmiyyətə” II Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ: tədqiqat, elmi diskurs, beynəlmiləlləşmə. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş XV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN MATERİALLARI

AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ: TƏDQİQAT, ELMİ DİSKURS, BEYNƏLMİLƏLLƏŞMƏ. XV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN 02-03 May 2024 PROQRAMI