AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ: TƏDQİQAT, ELMİ DİSKURS, BEYNƏLMİLƏLLƏŞMƏ. XV BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN 02-03 May 2024 PROQRAMI