AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ (tədqiqat, elmi diskurs, beynəlmiləlləşmə). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş XIV Beynəlxalq elmi konfransın materiaları (2 cilddə), II cild ( VIII- XIV bölmələr)