Laboratoriyalar

AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ VƏ SLAVİSTİKA BÖLMƏSİ
TƏRCÜMƏ VƏ LEKSİKOQRAFİYA BÖLMƏSİ