RUS DİLİ VƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI KOMMUNİKASİYA KAFEDRASI

  Kafedra 1946-cı ildə yaradılmış və müxtəlif dövrlərdə müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmişdir. Rus dili və mədəniyyətlərarası kommunikasiya kafedrası 2016-cı ildə əvvəllər mövcüd olmuş rus dili və rus dili və onun tədrisi metodikası kafedralarının bazasında yaradılmışdır.
     Kafedranın elmi istiqamətləri:
Azərbaycan məktəblərində rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikası;
Ali məktəblərdə rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikası;
Linqvoölkəşunaslıq;
Nitq və pedaqoji təcrübələrin keçirilməsinin təkmilləşməsi.
Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri və yeni nəsil tələbələr üçün dərs vəsaitlərinin və dərsliklərinın hazırlanması;
Bütün fakültələrdə rus dilinin tədrisinin elmi əsaslarının hazırlanması;
Tədris prosesinin metodik və didaktik təminatı.
     Kafedra bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər: «İxtisas dilinin oxu və nitq vərdişləri», «Praktik rus dili», «Rus dilinin tədrisi metodikası», «Kurikulumun əsasları», «Linqvoölkəşunaslıq», «Ana dilinin (rus dili) tədrisi metodikası», «Akademik yazı və oxu», «İxtisas dilinin eşidib anlama və nitq vərdişləri», «İxtisas dilinin oxuyub anlama və yazı vərdişləri», «Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət», «Rus dilinin nəzəri kursu I- II», «Baza dilinin nəzəri kursu», «II Xarici dil I- II- III», «Baza dilinin eşidib anlama və nitq vərdişləri», «Baza dilinin oxuyub anlama və yazı vərdişləri», «Yazılı anlama və yazılı ifadə», «Şifahi anlama və şifahi ifadə», «Rus dilinin fonetikası», «Rus dilinin leksikası», «Rus dilinin morfologiyası», «Rus dilinin sintaksisi», «Nitqin inkişafı», «Nitqin elmi üslubu», «Metodikanın müasir problemləri», «Ana dilinin tədrisinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri», «İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi nəzəri əsasları», «Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatın tədrisinin tarixi», «Rus dili və ədəbiyyatinın tədrisində texniki vəsaitlərin tətbiqi məsələləri», «Rus dili və ədəbiyyatı» fənləri üzrə tədris standartlari və şagird biliyinin qiymətləndirmə meyarları.