BSU TARİXİ

 1. 1946

  SSRİ Xalq Komİssarları Sovetİnİn 2 fevral 1946-cı İl tarİxlİ 1313 saylı sərəncamı və Azərbaycan SSR Xalq Komİssarları Sovetİnİn 15 may 1946-cı İl tarİxlİ qərarı əsasında M.F.Axundov adına İKİİLLİK Azərbaycan Dövlət Müəllİmlər İnstİtutu yaradıldı.
 2. 1948

  30 İyulda Azərbaycan məktəblərİ üçün rus dİLİ və ədəbİyyatı müəllİmİ İxtİsasına yİyələnmİş mütəxəssİslərİn İlk buraxılışı oldu.
 3. 1952

  M.F.Axundov adına Müəllİmlər İnstİtutu rus dİLİ MÜƏLLİMLƏRİ hazırlığı üzrə dördİLLİK tədrİs müddətlİ pedaqojİ instİtuta çevrİldİ.
 4. 1956

  1956-1957-Cİ İLLƏR İNSTİTUT BEŞİLLİK TƏHSİL SİSTEMİNƏ KEÇİRİLDİ.
 5. 1959

  M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Rus DİLİ və Ədəbİyyatı İnstİtutu və Azərbaycan Pedaqojİ Xarİcİ DİLLər İnstİtutu bazaları əsasında M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu yaradıldı.
 6. 1960

  1960-cı İLİN Sentyabr AYINdan hətta Asİya və Afrİka ölkələrİndən rus dİLİNİ öyrənmək üçün KEÇMİŞ Sovetlər İTTİfaqına gələnlərƏ BİRİLLİK hazırlıq kursu (fakültə) yaradıldı kİ, bu da artıq yenİ bİr İSTİqamətİn İNKİşafına başlanğıc vermİş oldu.
 7. 1967

  1967-1968-ci tədrİs İlİndə İnstİtutda artıq 4 fakültə, 27 kafedra fəalİyyət göstərİrdİ. İspan bölməsİnİn, müstəqİl Pedaqogİka, Psİxologİya, Rus dİlİnin tədrİsİ metodİkası, Rus ədəbİyyatının tədrİsİ metodİkası, İngİlİs dİlİnin fonetİkası, İngİlİs dİlİnin leksİkası, Azərbaycan və xarİcİ ədəbİyyat, Rus ədəbİyyatı və Sovet ədəbİyyatı kafedralarının təşkİlİ İnstİtutun elmİ-pedaqojİ potensİalını əhəmiyyətlİ şəkİldə artırdı.
 8. 1972

  Azərbaycan SSR rəhbərİ H.Əlİyevİn təşəbbüsü və respublİka Nazİrlər SovetİNİN 2 noyabr 1972-cİ İl tarİxlİ 362 saylı qərarı İlə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Dİllər İnstİtutunun bazasında M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Rus dİlİ və Ədəbİyyatı İnstİtutu yaradıldı.
 9. 1973

  1973-1974-cü tədrİs İlİndə İnstİtut beşİllİk müəllİm hazırlığı proqramına yekun vurdu. İnstİtutlar ayrıldıqdan sonra mütəxəssİs hazırlığı və elmİ-tədqİqat İşlərİ 18 kafedrada aparılırdı. 280 müəllİm ştatında çalışanlardan 6-sı elmlər doktoru, professor, 84-ü İsə elmlər namİzədİ, dosent İdİ.
 10. 1974

  1974-cü İldə İnstİtutda İkİ fakültə təşkİl olundu: orta məktəbİ rus dİLİndə bİtİrənlər üçün 1 №-lİ Rus dİlİ və ədəbİyyatı fakültəsİ və orta məktəbİ Azərbaycan dİlİndə bİtİrənlər üçün 2 №-lİ Rus dİlİ və ədəbİyyatı fakültəsİ.
 11. 1980

  1980-cİ İldən etİbarən İnstİtut “Axundov günlərİ” elmİ-kütləvİ və tədrİs-mədənİ layİhəsİnİ reallaşdırmağa başladı. Böyük müəllİm və tələbə kütləsİnİ, respublİkanın dİgər təhsİl ocaqlarını və regİonları ağuşuna alan bu layİhə gənclərİn mədənİ-kütləvİ və elmİ fəaliyyətə yönəldİlməsİndə böyük əhəmİyyət kəsb etdİ.
 12. 1990

  80-cİ İllərİn sonu - 90-cı İllərİn əvvəllərİndə Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycan və Ermənİstan arasında başlanan münaqİşə 200 mİndən artıq soydaşımızın Ermənİstandan qovulması, bunun ardınca 20 Yanvar hadİsələrİ, Bakı və respublİkanın dİgər regİonlarında komendant saatının elan olunması, Dağlıq Qarabağda A.Volskİnin rəhbərlİyİ ilə ermənİpərəst Müvəqqətİ İdarəçİLİk Komİtəsİnİn yaradılması, rus hərbİ qüvvələrİnİn dəstəyİ İlə Xocalı soyqırımının törədİlməsİ və Azərbaycan torpaqlarının 20 %-dən çoxunun ermənİlər tərəfİndən tutulması kİmİ hadİsələr M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Rus Dİlİ və Ədəbİyyatı İnstİtutunun fəalİyyətİnə mənfİ təsİrsİz ötüşə bİlmədİ.
 13. 1996

  MDB və dünyada formalaşan yenİ sİyasİ, İqtİsadİ, mədənİ və İnsanİ münasİbətlərə uyğun olaraq, M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Rus DİLİ və Ədəbİyyatı İnstİtutunda “Rus dİLİ və ədəbİyyatı müəllİmlİyİ” İxtİsası İlə yanaşı, 1996-cı İldən dİgər slavyan dİllərİnİn öyrənİlməsİnə qərar verİLdİ.
 14. 2000

  Azərbaycan Respublİkasının Prezİdentİ Heydər Əlİyevİn 13 İyun 2000-cİ İl tarİxlİ fərmanı İlə ölkənİn təhsİl sİstemİnİn təkmİlləşdİrİlməsİ, o cümlədən M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqojİ Rus Dİlİ və Ədəbİyyatı İnstİtutunun bazasında öz İstİqamətİ üzrə unİkal bİr tədrİs ocağı kİmİ tanınan Bakı Slavyan Unİversİtetİnİn yaradılması İlə bağlı mühüm addım atıldı.
 15. 2016

  BSU ölkə Prezİdentİ İlham Əliyevİn sərəncamı İlə 2016-cı İlİn “Multİ-kulturalİzm İLİ olması İlə əlaqədar həyata keçİrİLən tədbİrlərİn fəal İştİrakçısıdır.