“Rus ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildi işıq üzü görüb

     “Mütərcim” nəşriyyatı filologiya üzrə elmlər doktoru, Əməkdar müəllim, professor Telman Cəfərovun (Vəlixanlı) müəllif və tərtibçisi olduğu “Rus ədəbiyyatı tarixi” adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaitini nəşr edib. Kitab üç hissədən ibarət olacaq “Rus ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildi kimi təqdim edilir. Dərs vəsaitində Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatının əsas əsərləri təhlil edilir, orta əsrlər rus ədəbiyyatında türk-slavyan əlaqələrinin təsvirinə, avrasiyaçılıq ideyalarına xüsusi diqqət yetirilir. Göstərilən dövrlərə aid rus ədəbiyyatından tərcümələrin kifayət qədər olmamasını və orta əsrlər rus ədəbiyyatına aid ədəbi nümunələrin orta məktəbi Azərbaycan diıində bitirmiş təhsilalanlar üçün orijinalın dilində adekvat şəkildə qavranılmasında problemlərin mövcudluğunu nəzərə alaraq, professor T.Cəfərov (Vəlixanlı) tədris vəsaitinə ədəbiyyat tarixinə dair materiallarla yanaşı, müxtəlif janrlara aid əsərləri və ya onlardan  parçaların tərcümələrini daxil edib. Vəsaitin müntəxəbat hissəsində təqdim olunan əsərlərin bir qismi (“Kazan tarixi” və Karamzinin “Rus dövlətinin tarixi”indən parçalar, A.Kantemir, M.Lomonosov, Q.Derjavin və A.Sumarokov yaradıcılığından poetik nümunələr) müəllif tərəfindən dilimizə ilk dəfə tərcümə edilib. Bununla yanaşı, kitaba bu dövrlərə aid ədəbiyyat tarixini tədqiq və universitetlərimizdə tədris etmiş tanınmış ədəbiy­yatşünas və pedaqoqlar Abuzər İsmayılov və Rüstəm Kamalın, eləcə də görkəmli ədəbiyyatşünas və tərcüməçi Hüseyn Şərifin tərcümələri daxil olunub.     

     Bakı Slavyan Universitetinin (əvvəlki M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun) 75 illik yubileyi ərəfəsində nəşr olunan bu kitabı müəllif müasir Azərbaycan filologiyasının  zənginləşməsində, bir neçə nəsil Azərbaycan filoloqlarının hazırlanmasında və universitetdə formalaşmış elmi məktəb və istiqamətlərin inkişafında  xüsusi xidmətləri olmuş əməkdar elm xadimləri, professorlar Məmməd Tağıyevin, Murtuz Sadıxovun, Həbib Babayevin, Firudin Hüseynovun, professor Bəşir Əhmədovun və dünyasını dəyişmiş digər müəllimlərinin  əziz xatirəsinə həsr edib və onlara ünvanlanan ithafı “Ruhunuz şad olsun, Qarabağımız və düşmən tapdağında olan digər torpaqlarımız azad edildi!” sözləri ilə tamamlayıb.  

     Rus ədəbiyyatı tarixinə yeni müraciəti, onun yaranmağa və formalaşmağa başladığı ilk yüzilliklərdən tutmuş ən yeni dövr inkişaf mərhələsinədək inkişaf yolunu əhatə etmə cəhdini müəllif tarix və ədəbiyyatımızla ciddi və sıx əlaqələri olmuş bir ədəbiyyata ən müasir tarix və münasibətlərimizin kontekstindən baxılması, rus ədəbiyyatının Azərbaycanda resepsiyası və yeni reallıqlara uyğun transformasiyası, bu istiqamətdə günümüzədək mövcud olmuş ədəbiyyatşünaslıq materiallarına qiymət verilməsi cəhdi kimi dəyərləndirir.

     Kitaba yazılmış ön sözdə dərs vəsaitinin digər məziyyətləri də vurğalanıb. 

     Rus ədəbiyyatı tarixinin qədim və XVIII əsr dövrü, rus salnamələri və digər ədəbi abidələr həm də onunla maraqlıdır ki, burada ümumtürk tarixi, türk xalqları və etnoslarının mövcud olduqları tarixi-mədəni areal, onlara məxsus maddi-mənəvi irs və dəyərlər, eləcə də Böyük (Poloves) Çöl və Türküstan, tarixi Azərbaycan torpaqları, Səfəvilər dövləti, xanlıqlar, Osmanlı imperiyası ilə bağlı məlumatlar sistemli şəkildə, ədəbi mərhələlər üzrə təqdim olunur. Böyük Avrasiya dövləti kimi Rusiyanın formalaşmasında və genişlənməsində Çingizxan imperiyasının və onun parçalanması nəticəsində yaranmış xanlıqların, eləcə də Osmanlı İmperiyasının rolunu sübut edən ədəbi əsərlərin təhlilinə (“Qaliç-Volın salnaməsi”, “Aleksandr Nevskinin hekayəti”, “Məhmət sultan hekayəti”, “Kazan tarixi”, səfir povestləri və kosmoqrafiyalar, səyahətnamələr və s.) xüsusi önəm verilir. XVIII əsr Rusiyanın avropalaşdırılması, ən yeni fəlsəfi-didaktik və mütərəqqi ideyaların, ədəbi cərəyan və istiqamətlərin, görüşlərin bu imperiyaya gətirilməsi, özünü liberal elan edən, ədəbiyyat və jurnalistika sahələrini də inhisarında saxlamağa cəhd göstərən II Yekaterina ilə ilk rus masonu və satirik jurnalların təsisçisi Hovikov, maarifpərvər yazıçılar Fonvizin, Derjavin, Karamzin və Radişşev arasında yaranan ciddi fikir ayrılıqları qabardılır.

     Kütləvi oxucu üçün nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu dərs vəsaiti kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrə ixtisas və fənn üzrə biliklər toplamaq, onların cari və aralıq qiymətləndirilməsini aparmaq istiqamətində gərəkli tədris vəsaiti kimi də dəyərləndirilə bilər.   

 

BSU-nun Mətbuat və informasiya şöbəsi