Elan

ELAN


Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən
ED 2.13 Dissertasiya şurasının bazasında BFD 2.13/1 Birdəfəlik dissertasiya şurasının 07 iyun 2024-cü il tarixli iclasında

KÖNÜL NAZİM qızı ƏLİYEVANIN

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi

“RƏNG ADLARININ LİNQVİSTİK VƏ POETİK-SİMVOLİK XARAKTERİSTİKASI
(rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında”

mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.
BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün “Teams” platforması üzərindən
link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRmMzQzNzQtNTZkOS00YzI3LWEwNTctYzA4NTNlM2RhNzRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d