ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən

ED 2.13 Dissertasiya şurasının 31 may 2024-cü il tarixli iclasında

 

 BƏNÖVŞƏ ELDAR qızı İBRAHİMOVANIN

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi

 

“İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ QƏZET MƏTNLƏRİNDƏKİ XÜSUSİ ADLARIN”

 

mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33. 

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U3ZTAxZmQtMmQ2ZS00YWVmLWFlZDMtODFjOTZmZWFhOWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d