ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən

ED 2.13 Dissertasiya şurasının bazasında BFD 2.13/1 Birdəfəlikdissertasiya şurasının 22 may 2024-cü il tarixli iclasında

 

 KÖNÜL NAZİM qızı ƏLİYEVANIN

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi

 

“RƏNGBİLDİRMƏLƏRİN LİNQVİSTİK VƏ POETİK-SİMVOLİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

(rus və Azərbaycan dilləri materialı əsasında”

 

mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33. 

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

 

Qoşulmaq üçün “Teams” platforması üzərindən

link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmMGMzNTctYjRjZC00OGJhLWEyZmEtZjkzNzdkYTMxZDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d