ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən

ED 2.13 Dissertasiya şurasının bazasında BFD 2.13/1 Birdəfəlik dissertasiya şurasının 22 may 18 aprel 2024-cü il tarixli iclasında

 

 SAMİRƏ AQŞİN qızı ƏHMƏDOVANIN

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi

 

“RUS VƏ AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ MÜASİRLİYİN BƏDİİ DƏRKİ 

(V.F.Tendryakov və Anarın əsərləri əsasında)”

 

mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

               Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33. 

BSU-nun Heydər ƏliyevMərkəzi, saat 16:00.

 

 

Qoşulmaq üçün “Teams” platforması üzərindən 

link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk2MTRjNmEtMzdmMS00NTYyLWJhNTktY2M3OTVhY2E1ODQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d