ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 18 aprel 2024-cü il tarixli iclasında AYDAN VƏFADAR qızı ƏLİYEVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “İTALYAN VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ İCTİMAİSİYASİ MƏTNLƏRİN LİNQVOKULTUROLOJİ TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzi, saat 16:00

  

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBmOGYwNzYtOGViOS00ZmM4LTk4ZDktZDg1NTI5MTY3ZWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d