ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 19 yanvar 2024-cü il tarixli iclasında GÜLNARA VALEH qızı ASLANOVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “İNGİLİS DİLİNDƏ FLEKTİV SÖZYARATMA PROSESLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIQLARI” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzi, saat 16:00.

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjNmE0NTEtZTI1OS00NTFmLTg2MjItMzExNzUxZTZhYmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d