ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 19 yanvar 2024-cü il tarixli iclasında ABİDƏ RAFİQ qızı İSGƏNDƏROVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “DİSKURSUN LEKSİK QRAMMATİK VƏ LİNQVOKULTUROLOJİ ASPEKTLƏRİ (Azərbaycan və İngilis dillərinin materialları üzrə)” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Ukrayna Mədəniyyət Mərkəzi, saat 14:00.

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDNlMmUyOWQtYTUyYS00NmJkLTkyNmEtZTVhM2JhM2E4YTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d