ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 28 dekabr 2023-cü il tarixli iclasında SAMİRƏ İLHAM qızı İSLAMOVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “XX ƏSR RUS ƏDƏBİYYATINDA MEMUAR NƏSRİ VƏ İ.ODOYEVTSEVANIN YARADICILIĞI” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 16:00.

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFmMGVkN2UtZjNkOS00YWUwLTgyYjgtYjMyZjUyODk4MGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d