ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 08 dekabr 2023-cü il tarixli iclasında ELNARƏ AKİF qızı HASANQULİYEVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “İNGİLİS DİLİNDƏ FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏRİN STRUKTUR-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIĞI (C.Qolsuorsinin “The White Monkey”, “The Silver Spoon” və “Swan Song” əsərləri əsasında)” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFiM2NkNzEtNThlMC00Nzk3LWFiMzEtNDZlNDY1MzA3ZjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d