ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən  ED 2.13 Dissertasiya şurasının 24 noyabr 2023-cü il tarixli iclasında BƏNÖVŞƏ GÜLOĞLAN qızı MƏMMƏDOVANIN filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “MÜASİR İNGİLİSDİLLİ VƏ AZƏRBAYCAN QADIN YAZIÇILARININ ƏSƏRLƏRİNDƏ DİL KİMLİYİ” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3YzAxMTQtOTM1Yy00MGQxLTlkOWMtNTdmZWY3YzBjNzVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d