ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 31 oktyabr 2023-cü il tarixli iclasında VƏFA NƏRİMAN qızı MƏMMƏDOVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “AZƏRBAYCAN VƏ RUS XALQ TAPMACALARININ KOQNİTİV MODELLƏRİNİN VƏ SİNTAKTİK STRUKTURLARININ TİPOLOGİYASI” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM3YzQ2MTItMTE5Ny00Y2VlLTk4MmYtM2ZkMDBmM2RkYzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d