ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 25 iyun 2023-cü il tarixli iclasında XƏDİCƏ RAMİZ qızı ABDULLAYEVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “MÜXTƏLİFSİSTEMLİ DİLLƏRDƏ İNFORMATİKA TERMİNLƏRİNİN TƏRKİBİNDƏ OBRAZLI İFADƏLƏR (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında)”mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Konfrans zalı, saat 16:00.

 

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcyMDk0N2YtNDViNC00MTgzLWI3MWItNTFiMTU0YWI2NTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d