ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 25 iyun 2023-cü il tarixli iclasında ÜLVİYYƏ XALIQVERDİ qızı ƏLİYEVANINfilologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “İNGİLİS VƏ AZƏRBAYCAN DİLLƏRİNDƏ CÜMLƏNİN NOMİNATİV STRUKTURUNUN TİPOLOGİYASI” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Konfrans zalı, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkYTQzMWMtMWUwYS00M2Q4LTkyNGEtMGY3Yzc4NjU1NWFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d