ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 23 iyun 2023-cü il tarixli iclasında SEVİNC HƏSƏN qızı ƏLİYEVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “ƏN YENİ RUS NƏSRİNDƏ SİMVOLİKA VƏ ONUN BƏDİİ FUNKSİYALARI”  mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Konfrans zalı, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODUwMDdjZDktYzdhNS00MTRiLTk4OWMtZjI3OWM4YjI5OThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%2257aa215c-1106-4628-a4dd-101de66f4846%22%7d