ÜMUMİ VƏ RUS DİLÇİLİYİ KAFEDRASI

      Kafedra 1946-cı ildən – Rus dilçiliyi kafedrası, 1971-ci ildən – Ümumi dilçilik kafedrası, 1977-ci ildən isə – Ümumi və rus dilçiliyi kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

      Kafedranın elmi istiqamətləri:

      Rus dili tarixinin məsələləri.
      Sintaksisin nəzəri problemləri.
      Morfemikanın nəzəri problemləri.
      Müqayisəli-tipoloji tədqiqatlar.
      Bakı Slavyan Universiteti – 70 237
      Ümumi frazeologiya və frazeoqrafiya məsələləri.
      Tərcümənin nəzəri məsələləri.
      Ümumi paremiologiya məsələləri.
      Antroponimik anomastika.

      Kafedra bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər: «Rus dilinin tarixi qrammatikası», «Rus ədəbi dilinin tarixi», «Rus dilinin dialektologiyası», «Qədim slavyan dili», «Ümumi dilçilik», «Linqvistik təlimlər tarixi», «Dilçiliyə giriş», «Ümumi filologiya giriş», «Ümumi roman-german filologiyasına giriş», «Dilçiliyin müasir problemləri», «Sosial dilçilik», «Müqayisəli-tarixi dilçilik», «Linqvistik tipoligiya», «Dilçiliyin tarixi və metodologiyası», «Onomasioloji nəzəriyyə», «Müasir dildə arxaik hadisələrin tarixi əsasları», «Dilçilik fənlərinin tədrisi metodikası».