RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA KAFEDRASI

 

 

 

Yaranma tarixi: 1997

Kafedra müdiri: Ramazan Əzizxan  oğlu Eyyubov, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru dosent

Kafedranın akademik heyəti:  2 nəfər dosent, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru                

 2 nəfər dosent, pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 8 nəfər baş müəllim, 6 nəfər baş müəllim                                                                                                          

Kafedranın əsas məqsədi Kafedra iki istiqamətdə elmi iş aparır:

1)RİKTM üzrə,

2) İKT üzrə

 Kafedranın fəaliyyət istiqamətləri:

 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun tədrisi
 • Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının tədrisi.
 • Təhsil fakultəsində elementar riyaziyyatın tədrisinin elmi əsaslarının hazırlanması;
 • Tədris prosesinin metodik və didaktik təminatı;
 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun, Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılmasının və iformatikanın tədrisi metodikası
 • Psixologiyada riyazi metodlar istiqamətində araşdırmalar

Tədris olunan fənlər:

 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun tədrisi metodikası
 • Riyaziyyat I ,II                     
 • İnformatika
 • İnformatika və kompüter texnologiyaları
 • İnformatika və onun tədrisi metodikası 
 • İnformatika və təhsildə ikt
 • Təlimdə informasiya texnologiyaları
 • Təlim prosesində informasiya və kompüter texnologiyalarindan istifadə
 • Kompüter tərсümə proqramları
 • Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları
 • Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun metodikası
 • Psixologiyada riyazi metodlar
 • Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi
 • İnformasiyanın idarə edilməsi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Psixologiyada əyləncəli riyaziyyatdan istifadə
 • Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı metodikası
 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun nəzəri əsasları
 • Riyaziyyatin ibtidai kursunun tədrisinin tədqiqi və tətbiqi
 • Sadə riyazi təfəkkürün formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları