RUS ƏDƏBİYYATI TARİXİ KAFEDRASI

     Kafedra 1946-cı ildə yaradılmış və müxtəlif dövrlərdə müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmişdir: Rus sovet ədəbiyyatı kafedrası; Rus və xarici ölkələr ədəbiyyatı; Rus və SSRİ xalqları ədəbiyyatı; 1, 2, 3, 4 №-li Rus ədəbiyyatı kafedraları; Rus ədəbiyyatı və onun tədrisi metodikası kafedrası, Klassik rus ədəbiyyatı kafedrası, Muasir rus ədəbiyyatı kafedrası. 2016-cı ildən Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrası adlanır.
     Elmi istiqamətlər: Rus ədəbiyyatının tarixi və poetikası, Rus-Azəbaycan ədəbi əlaqələri, Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının problemləri.
Kafedra bakalavr və magistratura pillələrində tədris olunan fənlər: «Şifahi xalq yaradıcılığı», «Qədim və XVIII əsr rus ədəbiyyatı», «XIX əsr rus ədəbiyyatı», «XX əsr rus ədəbiyyatı», «Ədəbiyyatının tədrisi metodikası», «Uşaq ədəbiyyatı», «Rus ədəbiyyatının poetikası», «Ədəbi-nəzəri fikrin təkamülü», «Klassik ədəbiyyatda insan problemi», «Rus ədəbiyyatının tədrisinin nəzəri problemləri», «XX əsr rus ədəbiyyatının mövzu və problemləri», «Ali məktəblərdə ədəbiyyatının tədrisi metodikası», «F.M.Dostoyevski yaradıcılığının problematikası və obrazlar sistemi», «Rus ədəbiyyatında illüziyaların puça çıxması problemi», «XIX əsr rus ədəbiyyatında gender problemi», «Rus postmodernizmi», «Marina Svetayevanın jaradıcılığı və gümüş dövrü», «Gümüş dövrü poeziyası», «Rus mühacirət ədəbiyyatı», «Ədəbiyyatda müasir insan problemi», «Elmi-tədqiqatın üsulları».