MÜASİR RUS DİLİ KAFEDRASI

     Kafedra 2003-cü ildə müasir rus dilinin fonetikası, leksikologiyası, qrammatikası kafedralarının bazasında yaradılmışdır.
     Kafedrada bakalavr və magistratura pillələrində aşağıdakı fənlər tədris edilir:
«Müasir rus dilinin fonetikası», «Müasir rus dilinin leksikologiyası», «Müasir rus dilinin morfologiyası və söz yaradıcılığı», «Müasir rus dilinin sintaksisi», «Mətnin linqvistik təhlili», «Rus qrammatikasının əsasları», «Rus ədəbi dilinin tarixi və nəzəriyyəsi» üzrə xüsusi kurs və xüsusi seminarlar, «Rus dilinin paremiofrazeologiyası» üzrə xüsusi kurs.
     Kafedranın əsas istiqamətləri:
• sintaksisin ümumnəzəri məsələləri;
• morfologiya və söz yaradıcılığının ümumnəzəri məsələləri;
• fonetikanın, fonologiyanın, yazı nəzəriyyəsinin məsələləri;
• leksikologiyanın və rus və Azərbaycan dilləri üzrə izahlı və tərcümə lüğətləri yaradılması məsələləri;
• Leksikologiya, nitq mədəniyyəti, linqvostilistika məsələləri;
• Ümumi paremiologiya və paremioqrafiya məsələləri;
• Ümumi və Ali məktəb linqvometodikası məsələləri.
     Kafedranın əməkdaşları tərəfindən linqvometodik tətqiqatlar aparılır, bunların nəticəsidir ki, kafedra üzvləri tərəfindən tələbələr və magistrantlar üçün 60-dan çox elmi-metodik göstərişlər, proqramlar dərslik və dərs vəsaitləri çap olunmuşdur.
Kafedranın əməkdaşları beynəlxalq elmi forum və konfranslarda fəal iştirak edirlər.