“Germanistikanın yeni yolları. Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi” adlı beynəlxalq simpozium keçiriləcək.

Bir 1 nəfər və bunu deyən yazı "ADU Slavyan trnbiorar Bakı Bakı Slavyan Universitetinin ve Azarbaycan Diller Universitetinin Germanistika İnstitutlarının taşkilatçılığı ile Ümummilli Lider Heyder Aliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümüna hasr olunmuş "Germanistikanın yeni yolları. Avropa va Qafqaz arasında adabiyyat va madaniyyat mübadilasi" adlı BEYNALXALQ SİMPOZİUM 6-8 may 2022-ci il STITEEERIAVENISTIC GOETHE INSTITUT DAAD Akademischerk" şəkili ola bilər
 
 

6-8 may tarixlərində Bakı Slavyan Universiteti  və Azərbaycan Dillər Universitetinin  Germanistika İnstitutlarının birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Germanistikanın yeni yolları. Avropa və Qafqaz arasında ədəbiyyat və mədəniyyət mübadiləsi” adlı beynəlxalq simpozium keçiriləcək.

 

Simpoziumun konsepsiyasını qloballaşma prosesinin akademik elmə nüfuz etməsi, bilik və tədqiqat sahələri arasındakı sərhədlərin azalması kimi faktorlar, mədəni mübadilə proseslərini öyrənən yeni bir istiqamətin - mədəniyyət transferi sahəsinin yaranmasına gətirməsi təşkil edir. Bəllidir ki, germanistika da, digər filoloji elmlər kimi, XIX əsrdə alman dili və ədəbiyyatı üzrə milli elm kimi yaranmışdır. 1951-ci ildə Florensiyada Germanistika üzrə Beynəlxalq Assosiasiyasının (IVG) yaradılması ilə bir vaxtlar yalnız milli fənn olan Alman Filologiyası sonralar beynəlxalq aləmə açılmış, onunla birlikdə dünyanın bir çox ölkələrində mədəni transfer proseslərinə həsr olunmuş tədbirlər təşkil edilmişdir. Belə tədbirlərin davamı kimi Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan simpozium da bu mövzunu həm metodologiya, həm də məzmun baxımından əlaqələndirilməsi nəzərədə tutulur. Artıq Avropa və Asiya arasında körpü olan Qafqazda orta əsrlərdən bəri müxtəlif mədəni mediada özünü göstərən bütün transfer proseslərinə nəzər salmağın vaxtıdır. Bu akademik problem Almaniyanın timsalında Avropa, Azərbaycanın timsalında isə Qafqaz ölkələri arasında daha yaxşı qarşılıqlı anlaşma üçün mədəni körpü kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ Avropa ilə postsovet ölkələri arasında etimadın son illərdə bir qədər zəifləməsi fonunda daha da aktuallaşır.

 

Simpoziumun mövzuları aşağıdakılardır:

 

Post-Sovet dövründə Azərbaycan-Avropa əlaqələri yeni kontekstdə: “Heydər Əliyev və multikulturalizm”

 

Eposlar və epik şeirlər: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının; Nizami yaradıcılığının; Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geyinmiş pəhləvan“ dastanının almandilli ölkələrdə resepsiyası; “Nibelunqlar nəğməsi və onun Qafqazda interpretasiyası.” Şərq və Qərb nağıllarında (əsasən heyvanlar haqqında olan nağıllar) paralellər və kəsişmələr.

 

Səyahətnamələr xalqların tanışlığı üçün vasitə kimi: Johannes Schiltberger: “Osmanlı İmperatorluğunda bir kölə olaraq” (1394-1427), Fridrix Martin von Bodenştedt: “Şərqdə min bir gün” (1850), Melanie Krebs “Bakıdan Batumiyə. Əsəd bəy ilə Qafqaz səyahəti” (2018) və s.

 

Ədəbiyyatda didaktik janrlar: “Barlaam və Josaphat, tərcümələr vasitəsilə Avropaya mübadiləsi.”

 

“Friedrich Martin von Bodenştedt (1819-1892) tərəfindən Qafqaz ədəbiyyatının almancaya tərcümələri.” “Almandilli ədəbiyyat və Qafqaz. ““Bədii tərcümə və transmilli proseslər.“