Təhsil Tələbə Krediti Fondu

Sosial Təhsil Tələbə Krediti almaq hüququ olanlar:

Qeyd: Sosial tələbə krediti almaq hüququ aşağıda göstərilən şərtlərin hər hansı biri olduqda yaranır.