FİLOLOGİYA VƏ XARİCİ DİL MÜƏLLİMLİYİ FAKÜLTƏSİ

  

     Bakı Slavyan Universitetinin Filologiya fakültəsi 2000­-ci ilin iyun ayında 1946­-cı ildən fəaliyyət göstərən rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinin bazasında yaradılmışdır. Öz elmi fəaliyyəti və yüksək səviyyəli tədris metodikası ilə daim fərqlənən fakültəyə «Filologiya» adının verilməsi, ixtisasın elmi və praktik imkanlarının genişlənməsi tələbindən irəli gəlmişdir. 2001-­ci ilin sentyabrından fakültədə filoloq (rus dili və ədəbiyyatı) ixtisası ilə yanaşı filoloq (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı), 2005-­ci ildən jurnalistika, 2008ci ildən ilk dəfə olaraq roman­german filologiyası üzrə mütəxəssis hazırlığına başlanmışdır.

     Hazırda Filologiya və xarici dil müəllimliyi fakültəsi MDB ölkələrində ən sanballı rusistika mərkəzlərindən biridir. Ümumiyyətlə, fakültə ölkəmizin əsas dilçilik mərkəzlərindən biri sayılır. Fakültədə filologiyanın əsasları və müasir problemləri, Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız dilçiliyi və ədəbiyyatşünaslığının, o cümlədən, müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın aktual məsələləri tədris edilir və öyrədilir.

     Filologiya fakültəsində əsas diqqət tələbələrin yüksək səviyyədə təhsil almalarına, cəmiyyət üçün gərəkli vətəndaş yetişdirilməsinə və tədrisdənkənar asudə vaxtlarının mənalı və maraqlı keçməsinin təşkilinə yönəldilmişdir. 

     İxtisaslar:

Filologiya (rus dili və ədəbiyyatı), filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı), filologiya (alman dili və ədəbiyyatı), filologiya ( fransız dili və ədəbiyyatı), dil və ədəbiyyat müəllimliyi (rus dili üzrə), xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə), xarici dil müəllimliyi(alman dili üzrə), xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə)

     Elmi istiqamətlər:
rus dilçiliyinin nəzəri problemləri,
leksikoqrafik araşdırmalar (tərcümə və izahlı lüğətlərin tərtibi),
rus dilinin linqvometodikası,
rus dili və rus ədəbiyyatının nəzəri və metodik problemləri,
rusistika və türkologiya elmlərinin qarşılıqlı əlaqələri, bədii­ədəbi və ədəbi tənqidi proseslərinin inkişaf qanunauyğunluqları,
Azərbaycan – rus ədəbi əlaqələri, rus, ingilis, alman, fransız dili və ədəbiyyatlarının nəzəri və metodik problemləri.

     Kadr potensialı:
Fakültədə 11 elmlər doktoru, professor, 50 elmlər namizədi, dosent, 4 elmlər namizədi baş müəllim, 38 baş müəllim , 24 müəllim işləyir.

     Əlaqələr:
Fakültədə Rusiya, Ukrayna, Fransa, Türkiyə, Gürcüstan, Belorus, İsveçrə, Böyük Britaniya, Almaniya və Bolqarıstanın elm və təhsil mərkəzləri fəaliyyət göstərir.