ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 30 iyun 2022-ci il tarixli iclasında AYSEL MƏHƏMMƏD qızı ŞABANOVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  “AZƏRBAYCAN VƏ İNGİLİS DİLLƏRİNDƏ RƏNG ADLARI İLƏ FORMALAŞAN FRAZEOLOGİZMLƏR” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 16:00

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzk0N2Y4NGEtNDNhNC00MGM3LWFhOGItYWU4YWUzZDRlNzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%22b4a8ee59-6d87-4c34-9325-1115967b3f48%22%7d