ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 30 iyun 2022-ci il tarixli iclasında SAMİRƏ XƏQANİ qızı SULTANOVANIN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “ŞƏRQ-QƏRB LEKSİK-TERMİNOLOJİ PARALELLİYİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNİN ELMİ ÜSLUBUNUN İNKİŞAFINDA ROLU” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33.

BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FlMzFhOWUtOGNjYy00MjcyLWI4ODQtZDQ0YzJlZjA0OTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%22b4a8ee59-6d87-4c34-9325-1115967b3f48%22%7d