ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 20 iyun 2022-ci il tarixli iclasında QULUYEVA MİNARƏ NARYAD QIZININ filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ QOŞMA JANRININ POETİKASI” (M.P.Vaqif yaradıcılığı əsasında) mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33. BSU-nun Heydər Əliyev Mərkəzi, saat 14:00.

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link :https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM3YjFkY2EtOTdhYy00YjUxLWJmY2ItOTA2NzMyYTQzYzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%22b4a8ee59-6d87-4c34-9325-1115967b3f48%22%7d