ELAN

Bakı Slavyan Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.13 Dissertasiya şurasının 7 iyun 2022-ci il tarixli iclasında ENVER FAZLIOĞLU ÖZTÜRKÜN filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi

“AHISQA TÜRKLƏRİNİN ƏDƏBİYYATINDA SÜRGÜN MÖVZUSUNUN POETİKASI” mövzusunda dissertasiyasının açıq müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1014, Bakı şəhəri, S.Rüstəm küçəsi, 33. BSU-nun konfrans zalı, saat 14:00

Qoşulmaq üçün "Teams" platforması üzərindən link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMwNGM5YjMtOTMyNi00YzYyLWE4NjUtYWQyOGExMWU3MTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22564f1302-9994-4348-8bfb-89173812d8b4%22%2c%22Oid%22%3a%22278ab00b-e8a3-4005-8d6b-209f59134fce%22%7d